Kiểm tra nâng cao trình độ nghiệp vụ

Để nâng cao kiến thức nghiệp vụ bảo vệ, nội quy lao động của Công ty và phương pháp xử lý khi xảy ra tình huống mất an ninh, an toàn tại các mục tiêu bảo vệ cho cán bộ Phòng Nghiệp vụ và An toàn lao động. Giám đốc chỉ đạo Phòng Tổ chức – Hành chính mở đợt kiểm tra nghiệp vụ.

Mỗi cán bộ Phòng NV&ATLĐ trả lời: Những câu hỏi trắc nghiệm về nghiệp vụ bảo vệ và nội quy lao động, những câu hỏi về xử lý các tình huống có thể sảy ra tại các Mục tiêu bảo vệ.

Kết quả: 100% cán bộ trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi xử lý tình huống.

dsc00367_0

 

Đồng chí Phó Giám đốc Trần Văn Phùng và đồng chí Đoàn Thế Dũng phó Phòng TC-HC đang nêu câu hỏi cho cán bộ Phòng NV&ATLĐ.