Quy định cấm hút thuốc lá, thuốc lào trong công ty và địa điểm thực thi nhiệm vụ

Quyết định số 863QĐ-BVNS-TCCH/2017 về việc cấm hút thuốc lá, thuốc lào trong Công ty và địa điểm thực thi nhiệm vụ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14/11/2017.

Phạm vi áp dụng, nội dung quy định và các hình thức xử lí vị phạm cụ thể được ban hành và có hướng dẫn cụ thể cho tất cả các bộ phân, phòng, Ban liên quan thực hiện.