Tổ chức cuộc thi “Kiểm tra kiến thức Nghiệp vụ bảo vệ”

Thực hiện nghị quyết số  /NQ-HĐQT  ngày 04/04/2018 của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị về việc đồng ý tổ chức cuộc thi Kiểm tra kiến thức Nghiệp vụ Bảo vệ lần thứ nhất 2018.