Tổ chức “Vui Tết trung thu 2018”

Nhằm nâng cao nhận thứ, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, các tổ chức đoàn thể với công tác Bảo vệ chăm sóc vào giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện.
Tổ chức các hoạt động tạo sân chơi giải trí, an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, thiết thực về ngày lễ hội truyền thống của thiếu nhi Việt Nam. Qua đó thể hiện sự quan tâm của Công ty, Công đoàn đối với con em CB-NV.